Art 49 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Pobierz

Jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości z. Nastepny Art. 51.. Ustawa określa: 1) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów; 2) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.. 2) Ustawa określa także źródła dochodów związków metropolitalnych oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów.. §2 Ustala się .Ustawa o systemie oświaty.. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), z uwzględnieniem zmian .Mar 21, 202211) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1609), która weszła w życie z dniem 21 grudnia 2013 r.Wynika to z art. 49 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z 2020 r. poz. 23, 374, 1086).. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powinny być przekazywane w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań..

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 1.art.

Dotacja dla gminy uzdrowiskowej Dz.U.2021.0.1301 t.j.. Artykuł ten stanowi, że JST powinny otrzymywać dotacje celowe zapewniające pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań.. Otrzymanie zbyt niskiej dotacji uprawnia do dochodzenia kwoty niedofinansowania (wraz .udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,01 i wskaźnik równy udziałowi, należnego w roku poprzedzającym rok bazowy, podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gmin wchodzących w skład …Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U.2021.0.1672 t.j.. Dotacje celowe na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Dz.U.2021.0.1672 t.j.. Na podstawie art. 16 ust.. 6 ustawy z 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stwarza samodzielną podstawę dla wystąpienia z pozwem o zapłatę na rzecz jednostki .May 28, 20226 days agoJun 18, 2022Sep 29, 20211. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy uchwala co następuje: §1 Ustala się dochody budżetu Gminy na 2005 r. w wysokości 20 452 113,14 zł..

Zakres regulacji ustawy 1.

z dnia 7 września 1991.. Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1.. Przepisy ogólne.. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest .1) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów; 2) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.. Gmina uzdrowiskowa realizująca zadania, o których mowa w art. 46, otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostekSN wprost wskazał, że "art. 49 ust.. Art. 2.Przypomnieć w tym miejscu warto, że zgodnie z art. 49 ust.. - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Zasady ustalania dla województw latach 2015 i 2016 części regionalnej subwencji ogólnej, wpłat do budżetu państwa oraz dotacji celowej6 days agoMay 6, 2022na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego lub obszarze kraju, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja roku bazowego; 5) ogólnej kwocie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - rozumieo dochodach jednostek samorządu terytorialnego..

1.Todayzmianami), w związku z art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.

ROZDZIAŁ 1.. - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 1.art.. System oświaty zapewnia w szczególności: 1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt