Wymień 3 cechy przemysłu tradycyjnego

Pobierz

Ścisłe regulowanie i kontrolowanie zachowań ludzi, struktur społecznych, instytucji, zwyczajów.. Wyróżnia się 3 rodzaje górnictwa: odkrywkowe, np. eksploatacja węgla brunatnego, głębinowe, np. wydobywanie węgla kamiennego,produkcyjna (pozyskiwanie i przetwarzanie) społeczna (miejsca pracy, rozwój techniki produkcji, polepszenie warunków życia) przestrzenna (rozwój miast, przyspieszenie procesów urbanizacyjnych, przekształcenie środowiska) ekonomiczna (produkcja różnorodnych dóbr, energii lub wydobywanie surowców mineralnych)Polski przemysł został podzielony na tzw. gałęzie przemysłowe, a te z kolei na poszczególne branże przemysłowe, co przedstawia się następująco: mineralny: branża- ceramiczna, budowlana, szklarska.. Wysoka intensywność energetyczna.. Problemy te spowodowały spadek koniunktury w przemyśle.. Produkcja maszyn i urządzeń 5.Okręg przemysłowy - skupisko wielu ośrodków i zakładów przemysłowych na silnie zurbanizowanych terenach.. Za przykład można wziąć górnicze miasta Alaski, czy Syberii o bardzo niekorzystnych .Z wymienionych niżej określeń zakreśl trzy, które dotyczą krajów wysoko rozwiniętych: a) w strukturze wiekowej duży udział ludności w podeszłym wieku b) przewaga surowców w strukturze towarowej eksportu c) przewaga zatrudnienia w rolnictwie d) znaczny udział usług w tworzeniu PKB e) duże zasoby taniej siły roboczejOkręgi przemysłowe można podzielić na: okręgi surowcowe; zrestrukturyzowane okręgi o genezie surowcowej; okręgi o innej genezie..

Działy przemysłu tradycyjnego.

Niskie tempo produkcji, zaspokajające potrzeby ludzi na minimalnym poziomie.. paliwowo- energetyczny: branża- energetyczna, paliw płynnych.. W tych rejonach szczególnie rozwinięty jest przemysł.. Była ona związana głównie z kryzysem w przemyśle tekstylnym i metalowym oraz w rolnictwie.. Udostępnij.. 5.W podziale przemysłu opartym o cechy technologiczne produkcji wyróżniamy: przemysł tradycyjny -charakteryzujący się niskim stopniem przetworzenia surowców; obejmuje on m.in.: przemysł hutniczy, przemysł cementowy, przemysł drzewny, przemysł włókienniczy, przemysł energetyczny; przemysł "high-technology" -wykorzystującyOmów cechy przemysłu zaawansowanych technologii oraz przedstaw rozmieszczenie przemysłu high-tech na świecie 1 Zobacz odpowiedź Reklama Reklama aggo0 .. Wymień wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.po min.. Przemysł zaawansowanej technologii .. Hutnictwo 3. chemiczny: branża- rafineryjna, chemiczna, włókien sztucznych.-restrukturyzacja przemysłu(zamykanie nierentownych zakładów) -rozwijanie przemysłu elektromaszynowego i nowoczesnych technologii -Polski przemysł opiera się na węglu(kamiennym i brunatnym) -?Cechy przemysłu wysokiej technologii: • Krótki cykl żywotności produktu ( np. co kilka lat nowe modele) • Wysoki stopień przetworzenia materiałów • Duże zyski ze sprzedaży produktów • Niewielka materiałochłonność • Stałe unowocześnianie produkcji • Technicznie trudne i skomplikowane procesy produkcji • Rozległe powiązania kooperacyjne między firmami • Duży udział kadry naukowej i inżyniersko - technicznej w zatrudnieniu • Tendencje do koncentracji na .Nov 30, 2020Tradycyjne społeczeństwo charakteryzuje się następującymi cechami: 1..

Górnictwo 2. high‑tech cechy przemysłu high‑tech przemysł zaawansowanych technologii przemysł tradycyjny cechy przemysłu tradycyjnego.

Okręgi te tracą jednak na znaczeniu.przemysł precyzyjny (to m.in. produkcja sprzetu medycznego i urządzeń pomiarowych) przemysł środków transportu (np. produkcja statków powietrznych i kosmicznych) przemysł farmaceutyczny (produkcja leków oparta na biotechnologii) Przemysł high-tech przeważa w krajach wysoko rozwiniętych, jednak wiele zakładów powstaje także w .Zdający potrafi wybrać właściwe określenia charakteryzujące cechy klimatu między szczytowymi partiami Pienin a Sromowcami Wyżnymi.. Łatwość zadania OKE: 0,41 - trudne LO : 0,46; LP : 0,41; T: 0,43 Typowe poprawne odpowiedzi zdających Określenia prawidłowe: A. wyższa B. niższa C. niższe D. niższaGospodarka w pierwszej połowie XIX wieku.. Przemysł HI - TECH daje bardzo dużo możliwości rozwoju.Jan 7, 2021Wysokim poziomem rozwoju przemysłu Kraje wysoko rozwinięte, które przechodzą:-dezinustrializację - rola przemysłu maleje na rzecz usług ze względu na wykorzystanie nowoczesnych technologii, wysoką wydajność produkcji i wysoki stopień przetworzenia,-reindustrializację - obserwuje się niewielki wzrost roli przemysłu związany z rozwojem przemysłu zaawansowanych technologii (nowoczesne środki transportu, elektronika, wyroby przemysłu precyzyjnego i zbrojeniowego).Czynniki lokalizacji przemysłu: A) przyrodnicze - złoża surowców mineralnych - naturalne szlaki komunikacyjne - ukształtowanie terenu - warunki klimatyczne - zasoby wody - naturalne źródła energii B) pozaprzyrodnicze - siła robocza - kapitał - rynek zbytu produktów - bliskość zakładów kooperujących - infrastruktura komunikacyjnaStart studying Przemysł V - Przemysł tradycyjny i przemysł zaawansowanych technologii..

Główne rodzaje ośrodków przemysłowych to regiony wydobywcze ( górnicze ), przemysłu high-tech ( technopolia ), przemysłu różnego rodzaju (np. maszynowego ...Czynniki lokalizacji przemysłu możemy podzielić na dwie grupy: - czynniki naturalne.

Wprowadzenie Przeczytaj Film samouczek Mapa myśli Dla nauczyciela work.May 4, 2021Jan 11, 20212.. - społeczną - ta funkcja ma na celu tworzenie nowych miejsc pracy.. Problemem były też słabe zbiory importowanej z USA bawełny.. Przetwórstwo ropy naftowej 4.. Po zakończeniu wojen napoleońskich w Europie nastąpiła recesja gospodarcza.. - klimat, ukształtowanie terenu, właściwości fizjograficzne - obecnie nie są one najważniejsze bowiem zostały przełamane przez postęp naukowo-techniczny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt