Organy samorządu gminy i ich zadania

Pobierz

Samorząd gminny, powiatowy czy samorząd województwa to utworzone z mocy prawa zrzeszenia wszystkich mieszkańców danej gminy, powiatu czy województwa, mające osobowość prawną i wypełniające zadania z zakresu administracji publicznej.. 2.Samorząd gminny.. Od 1999 roku .. Już teraz rady gmin mogą przekazywać jednostkom pomocniczym wiele zadań do realizacji, a mieszkańcy sołectw czy osiedli domagają się egzekwowania przysługujących tym jednostkom uprawnień chociażby dotyczących dysponowania mieniem gminnym czyKompetencje organów samorządu terytorialnego - RMF24.pl - Już w niedzielę 5 listopada będziemy wybierać naszych przedstawicieli do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich.. Zadania własne mogą być realizowane samodzielnie lub we współpracy z jednostkami pomocniczymi w ramach podpisanych umów i porozumień.. Wójt i zarząd powiatu wykonują uchwały rady (gminy, powiatu) i zadania (gminy, powiatu) określone przepisami prawa.. Swoje zadania wykonuje we własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialność.. Struktura organów administracji publicznej wyróżnia natomiast: organy jednoosobowe - szybko rozstrzygają konkretne sprawy wymagające odpowiedzialności, organy kolegialne - wieloosobowe, realizujące długofalowe cele.Według art. 11a ustawy o samorządzie gminnym organami gminy są: - rada gminy, - wójt (burmistrz, prezydent miasta)..

Organy gminy i ich kompetencje.

Ich wypełnienie wymaga współdziałania szeregu1) SAMORZĄD GMINY Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego (art.164 Konstytucji).. Samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych do kierowania i zarządzania częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców w granicach określonych prawem.Samorząd gminny - wyodrębniony w strukturze państwa związek społeczności lokalnej w radzie gminy, która z mocy prawa powołana jest do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej, a także wyposażona w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych jej zadań.. Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce.Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie porządku publicznego .. Przepisy porządkowe wydawane przez organy samorządu terytorialnego .. a w szczególności gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, jest zdolny najszybciej reagować na zagrożenia.. Podobnie jak rada gminy, wójt jest wybierany w wyborach .Władzom gminy poświęcony został rozdział 3 u.s.g.. Reprezentuje jej interesy wobec organów państwa i wykonuje zadania określone przez ustawy, umowy lub porozumienia..

Ogólne pojęcie samorządu.

ZADANIA ZLECONE I ZADANIA POWIERZONE Ustawa o samorządzie powiatowym nie wyodrębnia osobnej kategorii i pojęcia zadań zleconych powiatowi, choć niektóre jej .. działająw imieniu własnymi organy powiatu nie mogąnaruszać ich kompetencji.Samorząd województwa wykonuje zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, które nie zostały zastrzeżone prawem na rzecz organów administracji rządowej.. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.. Za zajęcia przewidziane w planie według programów ramowych prowadzone w określonych limitach godzinowych szkoła publiczna nie ma prawa pobierać żadnych opłat.Opis zakresu zadań samorządu terytorialnego.. - podejmowanie uchwał w sprawach uchwalania statutu gminy, budżetu miejscowego, planu zagospodarowania przestrzennego uchwały w sprawach podatków i opłat w sprawach herbu gminy, nazw ulic i planów oraz .organy samorządu powiatowego (np. rada powiatu), organy samorządu gminnego (np. rada gminy).. Gmina jest podstawową jednostką samorządową.. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.. Gmina obejmuje tereny a także ludność na nich zamieszkującą..

Zakres działania i zadania gminy.

Pa ństwo jest jedynie stra żnikiem dobra wspólnego, który ma pomaga ć obywatelom i strukturom samorz ądowym w ich działaniu.. W praktyce podział zadań wygląda w ten sposób, że do gminy należy prowadzenie przedszkoli oraz szkół podstawowych, a do powiatów - szkół ponadpodstawowych.Dlatego, w myśl artykułu 376 ustawy prawo ochrony środowiska (z dnia 27 kwietnia 2004 roku), zalicza się ich do organów ochrony środowiska.. Jedną z nich jest edukacja.. Zgodnie z tym, że gmina posiada osobowość prawną, wykonuje ona zadania publiczne we własnym imieniu i na własną .Polska.. Samorząd województwa nie jest organem nadrzędnym i kontrolnym nad działalnością samorządu powiatowego i gminnego, nie wkracza zatem w sferę samodzielności powiatu i gminy.Porównanie kompetencji gminy i powiatu pokazuje, że istnieją obszary, w których swoje zadania wykonują obie jednostki samorządowe.. To zadania o charakterze ponadgminnym, czyli takie, których gminy nie są w stanie same wykonywać.. RADA GMINY jest organem stanowiącym i kontrolnym w jej skład wchodzą radni wybierani w wyborach.. Rada gminy (jako organ uchwałodawczy i kontrolny) może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań i ustalać ich przedmiot działania oraz skład osobowy.Wójt jest organem wykonawczym gminy..

Zakres działania gminy.

Zgodnie z treścią Konstytucji RP zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne.samorząd terytorialny - Test.. Może wykonywać zadania zlecone jej przez organy rządowej administracji.. W przypadku zadań o charakterze obowiązkowym muszą być one wykonywane - w przypadku uchylania się od ich wykonania organy nadzorujące samorząd mogą stosować administracyjne środki przymusu, w celu zmuszenia do ich realizacji.Zadania jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne.. Cechą zadań własnych jest to, iż samorząd wykonuje je na zasadzie domniemanej kompetencji, w oparciu o własne środki finansowe oraz .Treść .. istnieje dwustopniowy podział terytorialny - na województwa i gminy.. Mieszkańcy tworzą wspólnotę samorządową.. Nie mają one jednak, tak .Rodzaje zadań publicznych powiatu są podobne jak w przypadku gminy, z tym, że ich zakres jest szerszy.. W Polsce członkiem samorządu .samorządu terytorialnego działają organy rzeczywiście wewnętrznelub pomocnicze.. Może powoływać na swoim obszarze jednostki pomocnicze, tj. sołectwa, dzielnice czy osiedla.. W ramach tego rozdziału znajduje się stosunkowo duża liczba regulacji dotyczących organów gminy, stąd jasna konkluzja: pojęcie organy gminy jest węższe niż pojęcie władzy w gminie.. Jednostki samorządu terytorialnego są od siebie niezależne i wykonują odrębne zadania.Jednym z najważniejszych zadań jednostki samorządu terytorialnego jako organu prowadzącego szkołę lub placówkę jest zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki.. Samorząd wykonuje zadania samodzielnie, na podstawie upoważnień i w ramach środków przyznanych mu przez Konstytucję i ustawy.samorządu pomocniczego i na nowo określających zadania tego samorządu.. Samorząd terytorialny powstał zgodnie z zasadą centralizacji, czyli koncentracji władzy w rękach organów centralnych.. Należytu w szczególnościwymienić przewodniczącychrad gminy i powiatu, komisje tych rad i ich przewodniczących, skarbnika gminy i jej sekretarza, a także organy pomocniczych jednostek gminy (sołectw, osiedli i dzielnic).Zadania własne gminy dzielą się na obowiązkowe oraz dobrowolne.. Ujmując matematycznie: władze gminu = mieszkańcy gminy + organy gminy.. W dalszej części ustawy (art. 379) zostały określone podstawowe funkcję organów samorządowych gminy, a są to: kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska(sami obywatele, gmina, powiat, województwo).. Powiat, w zakresie zadań, jest więc swego rodzaju uzupełnieniem gminy - podstawowej jednostki samorządu terytorialnego.Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.. Zadania własne - s ą to zadania, które gmina realizuje samodzielnie na własn ą odpowiedzialno ść i finansuje ze swojego bud żetu.Zadania i kompetencje organów wykonawczych jednostek samorządu lokalnego (gminy i powiatu) zostały ustawowo określone na podstawie tego samego wzorca.. Wójt i zarząd powiatu są więc przede wszystkim organami wykonawczymi.Zadania i kompetencje organów gminy na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu z 24 kwietnia 2015 roku Wstęp System ustrojowy typowy dla kultury europejskiej stawia przed państwem, jako podmiotem prawa, wiele zadań.. Rozdział 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt