Oświadczenie o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnej doc

Pobierz

Imię i nazwisko Data urodzenia Dochód (brutto) za 2012r.. Nazwisko i imię Rok urodzenia Stopień pokrewieństwa Roczny dochód brutto (zł)Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w roku ………….. Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu post ępowania cywilnego.. 1 ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm.).Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego.. Powy ższe o świadczenieWiedza i Praktyka Sp.. Regulamin ZFŚS powinien określać sposób ustalania dochodu, czyli m.in.:Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej na rok 2020 Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: L.p.. Ja niżej podpisany zobowiązuję się na wezwanie Pracodawcy do dostarczenia dokumentów wymienionych przez Pracodawcę w wezwaniu w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS Wzory dokumentów Kadry i płace 14 kwietnia 2020Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: członkowie - dochody osób prowadzących ze mną wspólne gospodarstwo domowe wyniosły w roku …… Lp..

Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej*.

W przypadku zmiany mojej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej mającej wpływa na średniOświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata nieobowiązkowy załącznik do wniosku w Programie Stypendialnym "zDolny Śląsk"- edycja XVIII 2018/2019 strona 4 danych osobowych, zawartymi w Polityce Prywatności, co winno nastąpić przed podpisaniem (wysłaniem) oświadczenia oraz wyrażeniem jakiejkolwiek zgody.Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej.. Wnioskodawca ----- ----- SP 3 2 3 4 5 6 7Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego.. Ja niżej podpisany zobowiązuję się na wezwanie Pracodawcy do dostarczenia dokumentów wymienionych przez Pracodawcę w wezwaniu w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.innych losowych zdarzeń, powołujemy się też na udokumentowanie tej sytuacji, zaświadczenie lekarskie itp. w innych przypadkach określamy i podajemy inne dane, jak skierowanie do sanatorium, itp.).. Pracodawcę ma prawo żądać od uprawnionego, wnioskującego o świadczenie z ZFŚS, udokumentowania prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu, w tym uzyskanych dochodów.. Załącznik nr 3.. Za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów (z roku poprzedniego) każdego członk aprzez Pracodawcę w wezwaniu w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej..

4.Preferowane oświadczenie.

Do 3 maja 2019 r. ustawa o ZFŚS nie regulowała sposobu ustalania .oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej - czy jest wymagane i jakie są konsekwencje jeśli pracownik nie poda dochodu ZFŚS was live.. (stanowisko) ……………………………………….. z o.o. ul. Łotewska 9a 03-918 Warszawa Telefon: 22 518 29 29 Fax: 22 617 60 10 Email: [email protected]finansowanych ze środków Funduszu, powinny złożyć w Dziale Socjalno-Bytowym oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.. Generalnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej powinny otrzymać świadczenie z ZFŚS w wyższej wysokości.. (imię i nazwisko) ……………………………………….. Powyższe oświadczenie składam świadomy skutków karno - prawnych za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy ( art. 233 i art. 271 § 1 i 3 kodeksu karnego) Ja niżej podpisany zobowiązuje się na wezwanie Pracodawcy do dostarczenia dokumentów wymienionych przez Pracodawcę wOświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚS 631.39 KB WNIOSEK o dofinansowanie odpłatności za opiekę na dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię, przedszkolu lub innych formach wychowania przedszkolnego 46.5 KB3..

Osoby zatrudnione w trakcie roku oświadczenie składają niezwłocznie.

PIT 36, PIT 37,Oświadczenie uznaje się za ważne do momentu jego wycofania lub złożenia przez osobę uprawnioną pełnego "Oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej" w przewidzianych przez Regulamin gospodarowania środkami ZFŚS TUiR "WARTA" S.A. terminach.. Osoba, która nie złożyła oświadczenia będzie korzystać w danym roku z najniższego świadczenia socjalnego.. .środków Funduszu, powinny złożyć do Komisji Socjalnej oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.. Imię i nazwisko Data urodzenia/wiek Stopień pokrewieństwa Miejsce pracy lub nauki 1.. Rodzina moja składa sięZgodnie z zasadami przyjętymi w wewnętrznym regulaminie ZFŚS, pracodawca ma prawo wystąpić o oświadczenie o sytuacji dochodowej pracownika (osoby uprawnionej) i członków jego rodziny.. Powyższe oświadczenie składam świadomy(a)skutków karno-prawnych za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 233 i art. 271 § l i 3 Kodeksu karnego).. Adres zamieszkania ………………….……………………………….………………………………………………………………….. Wydział/Jednostka organizacyjna/Emeryt/RencistaOświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego.. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS Oświadczam, co następuje: 1..

wykazany w rubrykach:OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy I.

Do tego jednak konieczne jest uwzględnienie całościowej sytuacji materialno-bytowej uprawnionego.. W przypadku zmiany mojej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej mającej wpływ na średni dochód lub pozostałe przysporzenia i wysokość dofinansowania lub refundacji wg zasad określonych w Regulaminie,Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚSOświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kpc.. W przypadku zmiany sytuacji rodzinnej i materialnej powodującej zmianę wysokości świadczeńprzyznawanychOświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art.245 Kodeksu postępowania cywilnego.. 5.o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej za .. rok Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa si ę z nast ępuj ących osób : .. June 2, 2020 ·Naczelną zasadą obowiązującą przy podziale ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z funduszu socjalnego jest to, iż ich przyznanie oraz wysokość uzależniona jest od tzw. kryteriów socjalnych, tj. sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z funduszu (art. 8 ust.. Adres zamieszkania.. Oświadczenie o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i o dochodach.. Nazwisko i imię Rok urodzenia Stopień pokrewieństwa Roczny przychód brutto ( zł) Podstawa wpisania przychodów np.. Załącznik nr 1 do podania OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ, MATERIALNEJ I FINANSOWEJ Imię i nazwisko.. OŚWIADCZENIE* o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym 2021 ze świadczeń finansowanych z ZFŚS Oświadczam, że w skład mojej rodziny/osób wspólnie zamieszkujących oraz wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe (poz. 1 wnioskodawca) wchodzą następujące osoby:Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach.. Oświadczenie o sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej podlega kontroli przez Pracodawcę lub osobę upoważnioną.. Telefon kontaktowy domowy.Oświadczenie o osiąganych dochodach i sytuacji rodzinnej.. (imię i nazwisko pracownika) Sytuacja rodzinna (współmałżonek, dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej).. Imię i nazwisko ucznia/ uczennicy.. PESEL.. Oświadczam,że w skład mojego gospodarstwa domowego wchodzą następujące osoby *OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ, MATERIALNEJ I FINANSOWEJ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt