Wskaźnik płynności natychmiastowej interpretacja

Pobierz

Teoretyczny optymalny poziom wskaźnika w normalnych warunkach powinien wahać się w granicach 1,5-2,0.. Optymalna wartość wskaźnika natychmiastowej płynności finansowej powinna wynosić od 0,1 do 0,2.. Zbyt niski poziom ( poniżej 1,5 ) może oznaczać problemy ze spłatą wszystkich zobowiązań bieżących w sytuacji gdyby wszyscy wierzyciele zażądali natychmiastowej ich spłaty.Wskaźniki płynności: znaczenie i pomiar (z obliczeniami) Przeczytaj ten artykuł, aby poznać znaczenie i pomiar wskaźników płynności!. Teoretycznie przyjmuje się, że bezpieczny poziom wskaźnika płynności szybkiej powinien kształtować się w granicach 1,0-1,2.. Przygotowane wstępne interpretacje są zrozumiałe i w lekkiej formie.. Za normę, która świadczy o bezpieczeństwie finansowym uznaje się wskaźnik na poziomie 1,2.Wskaźnik płynności natychmiastowej i gotówkowej.. Wtedy otrzymasz interpretację wyników trzech wskaźników płynności: bieżącej, szybkiej, natychmiastowej.. Wskaźnik środków pieniężnychKolejny wskaźnik opisuje natychmiastową płynność jednostki gospodarczej, z której wyniki należy uznać za zadowalające, gwarantujące możliwość zawierania korzystnych kontraktów.WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI (CURRENT RATIO) WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI SZYBKI (QUICK RATIO) = (aktywa bieżące - zapasy - rozliczenia międzyokresowe) / pasywa bieżące II stopień płynności, Im większa wartość wskaźnika, tym większa jest płynność przedsiębiorstwa, wskaźnik II stopnia powinien kształtować się w granicach 1,0 WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BARDZO SZYBKI (CASHWskaźnik płynności natychmiastowej określa, jaka jest zdolność danej firmy do uregulowania bieżących zobowiązań finansowych z posiadanych przez dane przedsiębiorstwo środków pieniężnych, a więc najbardziej płynnych aktywów obrotowych..

Wskaźnik płynności szybkiej.

Przedstawia poziom możliwości uregulowania zobowiązań bieżących przez upłynnienie krótkoterminowych inwestycji, bez konieczności upłynnienia aktywów obrotowych, które są zaangażowane w działalności operacyjnej [13].Wskaźnik natychmiastowej płynności.. Przede wszystkim uważnie przeczytaj wstęp i wpisz 4 liczby.. Poziom wyższy niż 1,5 może świadczyć o nieprodukcyjnym akumulowaniu środków pieniężnych (nadpłynność) bądź o nadmiernym kredytowaniu klientów.. W obydwu latach wskaźniki mieszczą się w wielkościach wzorcowych, co oznacza, że płynne aktywa obrotowe gwarantują spłatę bieżących zobowiązań - jest to zjawisko pozytywne.. Natomiast w roku .. wskaźnik ten wyniósł .. , co oznacza , że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące .. raza/y.wskaźnik płynności natychmiastowej - określa zdolność danej firmy do regulowania bieżących zobowiązań finansowych ze środków pieniężnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (najbardziej aktywnych aktywów obrotowych).. Oblicza się go, wyłączając ze wskaźnika płynności szybkiej należności.Wskaźnik płynności gotówkowej •Wskaźnik płynności gotówkowej •* inwestycje krótkoterminowe •Według M. Sierpińskiej i T. Jachny: •Wielkość optymalna - kilka do kilkunastu procent •Jeśli wskaźnik przyjmuje formę wskaźnika natychmiastowej płynności to:Wzorcowa wartość tego wskaźnika wynosi 1..

Istnienie również inny podobny wskaźnik.

Znaczenie: Płynność oznacza zdolność do zaspokojenia roszczeń i zobowiązań w momencie ich wymagalności.. W liczniku podstawia się wartość środków pieniężnych, natomiast w mianowniku, wielkość tych zobowiązań które są zapadalne w okresie do 3 miesięcy.Powoduje to ryzyko wystąpienia trudności w natychmiastowej spłacie bieżących zobowiązań za pomocą środków pieniężnych.. Spadek wartości poniżej 1,0 oznacza zachwianie płynności firmyJeśli chodzi o wskaźnik bieżącej płynności interpretacja jest następująca: wysoka płynność bieżąca sygnalizowana jest wskaźnikiem płynności bieżącej wynoszącym około 2.. Zarówno niższa, jak i wyższa wartość świadczą o dysfunkcjach, które należy dokładnie przeanalizować.Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów): wzrost wartości wskaźnika interpretujemy jako poprawę płynności natychmiastowej, natomiast jego spadek - odpowiednio jako pogorszenie, utrzymywanie wartości wskaźnika na poziomie poniżej 10% interpretujemy jako zagrożenie dla zachowania płynności finansowej.Interpretacja wskaź nika.. W artykule opisana została istota wskaźnika, reguła dotycząca interpretacji rezultatów, a także przykład obliczeń.Wskaźnik szybkiej (przyspieszonej) płynności finansowej (quick liąuidity ratio) majątek obrotowy - zapasy zobowiązania krótkoterminowe 0,29 1,16 + 0,87 CTCL Wskaźnik natychmiastowej (gotówkowej) płynności finansowej (cash to current liabilities ratio) środki pieniężne zobowiązania krótkoterminowe 0,11 0,12 0,01Wskaźnik płynności bieżącej..

Czasem nazywany jest on wskaźnikiem natychmiastowej płynności.

Optymalny poziom wskaźnika powinien wymościć około 100%, może również mieścić się w granicach przedziału 90%-100%.. Mówiąc najprościej: wskaźnik ten ocenia, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie .Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej jest stosunkiem środków pieniężnych umożliwiających odzyskanie gotówki w terminie do 3 miesięcy do zobowiązań, których spłata przypada na okres najbliższych 3 miesięcy.. W kontekście aktywów, oznacza to wymienialność tego samego, ostatecznie, na gotówkę.wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej - stosunek inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań bieżących; sprawdza, na jakim poziomie możliwe jest finansowanie zobowiązań wyłącznie ze środków zaangażowanych w inwestycje krótkoterminowe,wskaźnik szybki płynności (quick ratio) (aktywa bieżące - zapasy) / zobowiązania bieżące Wskaźnik odzwierciedla natychmiastową zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zaciągniętych zobowiązań.Optymalna jego wartość powinna mieścić się w przedziale <1,0-1,2>.. Wskaźnik, który służy do oceny stopnia w jakim dane przedsiębiorstwo jest w stanie uregulować swoje zadłużenia w sposób bezzwłoczny za pomocą gotówki.Wskaźnik płynności środków pieniężnych (gotówkowej) to miara, która umożliwia określenie jaką część zobowiązań przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć natychmiast..

Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej (z ang.: treasury ratio).

Przy ocenie zmian wartości wskaźnika płynności szybkiej klasycznego, płynności II stopnia, w czasie (w ciągu kilku okresów):Natomiast w roku 2013 wskaźnik ten wyniósł 94,49%, co oznacza, że płynne aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące w 94,49%.. Warto jednak sprawdzać również jak jednostka poradzi sobie ze spłatą zobowiązań, gdyby przyszło jej spłacać je natychmiast.. Do oceny płynności w tym ujęciu służy wskaźnik płynności natychmiastowej.. Wartości wskaźnika poniżej 0,5 należy interpretować jako utrata płynności finansowej, a powyżej 1,5 jako nadpłynność.. INTERPRETACJA : Wskaźnik bieżącej płynności w roku .. wyniósł ., co oznacza , że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące .. raza/y.. Poziom wskaźnika poniżej 0,8 świadczyć może o trudnościach płatniczych przedsiębiorstwa.Płynność finansowa pozwala firmie korzystać z pojawiających się szans.. Wskaźnik natychmiastowej płynności = Środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe.. (ang. Cash Ratio) Wskaźnik ten pokazuje w jakim stopniu firma jest w stanie regulować bieżące zobowiązania finansowe aktywami o największej płynności, do których zalicza się środki pieniężne.Wskaźnik płynności natychmiastowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt