Wnioski z hospitacji lekcji

Pobierz

Określenie problemu - sformułowanie pytań.. Nauczyciel zaprezentował uczniom cele lekcji.. 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE Podaje temat zajęć Przedstawia operacyjne cele zajęć4 days agozajęć Data hospitacji Każdy nauczyciel akademicki powinien być objęty procesem hospitacji nie rzadziej niż raz na dwa lata.. Wskaźniki.. Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.. Podczas rozmowy o lekcji obserwatorzy odnoszą się tylko do tego, co zostało zapowiedziane do obserwacji.. W dalszym ciągu należy prowadzić działania związane z wdrażaniem programu .Z powyższego jasno wynika, że.. | | |przez nauczyciela programu kształcenia |Temat przygotowany zgodnie z realizowanym programem kształcenia.| |3.. Wnioski do pracy: 1.. Czy i jakie kompetencje kluczowe kształcono?. Przygotowanie środków dydaktycznych i posługiwanie się nimi.. Jeżeli z czegos zrezygnowałaś, to dlaczego.. |Świadomość realizowanych na lekcji celów |Prowadzący trafnie uświadomił cele lekcji/zajęć | .. W związku ze zmianą podejścia do hospitacji oraz jej roli możemy wyróżnić różne jej rodzaje: 1. hospitacje kontrolno-oceniające 2. hospitacje doradczo- doskonalące 3. hospitacje lustrzane 4. hospitacje globalne 5. hospitacje wycinkowe 6. hospitacje koleżeńskie ( obserwacja lekcji przez kolegów nauczycieli w celu podnoszenia jakości pracy)ARKUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ..

4.Arkusz obserwacji lekcji 3.

Rzecz jasna, musi potem zapoznać z .wykorzystany przez dyrektora podczas hospitacji zajec.. Umieją przewidzieć skutki próby roztopienia różnych cieczy i substancji.. Wybór techniki hospitacji (obserwacja, rozmowa).. Ocenie podlegają m.in.: MetodyPrzykładowy opis z arkusza obserwacji dotyczy zajęć chemii: "Nauczyciel, w formie pokazu, wykonuje doświadczenia chemiczne, posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami .. Wniosek: nauczyciel wykorzystywał warunki do realizacji podstawy programowej oraz (m. innymi) kształtował umiejętność myślenia naukowego .Karta hospitacji koleżeńskiej.. Autorefleksja i wnioski do dalszej pracy*: * Nauczyciel wypełnia po zrealizowanej lekcji - omawianie podczas rozmowy podsumowującej (podpis nauczyciela) Opracowanie: Dorota Suchacz ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI - z uwzględnieniem kompetencji kluczowychPo lekcji następuje omówienie, czyli udzielenie informacji o lekcji przez osoby obserwujące.. Samodzielnie lub we współpracy z radą pedagogiczną może wypracować odpowiednią procedurę dostosowaną do potrzeb swojego przedszkola lub szkoły, określającą ogólne zasady prowadzenia obserwacji oraz ich szczegółową organizację.. Organizacyjne umiejętności uczniów.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8..

Czy zrealizowałaś cele lekcji.

Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.. Realizacja zadań wychowawczych.. Pierwszą swoją obserwację koleżeńską bardzo przeżyłam, gdyż nie była to dlamnie sytuacja komfortowa.Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów: Osiągnięto cele w odniesieniu do zaplanowanych Osiągnięto cele w odniesieniu możliwości uczniówWyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego (przeprowadzonego w roku szkolnym 2019/2020), .. metodycznym Dobór typu lekcji, metod i środków dydaktycznych do celów lekcji.Arkusz obserwacji lekcji.. OBSZAR: Ocena efektywności Systemu Doradztwa Zawodowego oraz atrakcyjność zajęć prowadzonych zgodnie z planem doradztwa w roku szkolnym 2018/2019.. WSPÓLNE WNIOSKI: .Wyniki z obserwacji zajęć W roku szkolnym 2014/15 przeprowadzono 10 hospitacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.. Wszystkie obserwacje były obserwacjami zapowiedzianymi - miały na celu wspieranie nauczyciela w konstruowaniu jednostki dydaktycznej lub w celu sformułowania oceny pracy (charakter kontrolno-oceniający).Wnioski z obserwacji hospitującego - poziom sprawności dzieci w określonych umiejętnościach: Dzieci w stopniu bardzo dobrym opanowały wiedzę na temat właściwości wody..

Cele lekcji zostały osiągnięte.

Arkusz obserwacji lekcji otwartej .Procedury hospitacyjne: hospitacji diagnozującej podlegają chętni lub wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele i wybrani przez nich uczniowie (klasy); termin, tematykę i narzędzia do procedur hospitacyjnych planuje i opracowuje nauczyciel; hospitacja przebiega w następujących etapach: planowanie, opracowanie narzędzi, rozmowa przedhospitacyjna, hospitacja, rozmowa pohospitacyjna;Sposób prowadzenia obserwacji zajęć określa dyrektor szkoły.. Przeprowadzenie hospitacji - opracowanie planu, celów, harmonogramu.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.. Title: ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ Author: xy Last modified by: xx Created Date: 4/20/2006 9:29:00 PMPlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. Praca pod względem .. POLECHOŃSKI Jacek, POŚPIECH Dariusz : Hospitacja diagnozująca w wychowaniu fizycznym.. Jeżeli nie, to dlaczego.. Hej jeśli hospitacja zwiazana jest z awansem na mianowanego to dyrektor odwiedza cie raz ma staz a opiekun 4h w roku stażu czyli przez cały staż .Wnioski z obserwacji lekcji i rozmowy pohospitacyjnej konspekt narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów częstotliwość i formy oceniania planowanie celów operacyjnych przedstawianie ich uczniom, motywowanie do osiągania dostosowanie form pracy do możliwości uczniów odstępstwa od planu lekcji i ich uzasadnienie12..

Tempo lekcji (intensywność pracy).

Naszą intencją nie jest opisywanie tego rodzaju hospitacji, gdyż każdy może sięgnąć do stosownej .Jeżeli wyniki okresowej oceny nauczyciela akademickiego, wnioski z badania studenckiej oceny jakości zajęć dydaktycznych i/lub wnioski z przeprowadzonej poprzednio hospitacji są pozytywne, nauczyciel może być hospitowany jednokrotnie w okresie objętym oceną okreso- wą.. Przeprowadzanie hospitacji, protokół z przebiegu hospitacji Hospitujący, zgodnie z planem hospitacji, przeprowadza obserwację zajęć dydaktycznych.. W rekomendacjach uwzglednic wyniki i wnioski z ewaluacji zewnetrznej oraz kontroli zewnetrznej, jezeli byly przeprowadzone.. Podczas omawiania lekcji razem szukalysmy przyczyn danego problemu i razem szukalysmy rozwiazanPRZYKADOWE KARTY OBSERWACJI DZIECI I WYBRANE MONITORINGI.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / "-" lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. Ocena lekcji (stopień zrealizowania celów, mocne i słabe strony lekcji)*: 13.. KLASA: VI DATA: 29.11.2000 r. TEMAT LEKCJI: Korzystamy z usług banku.. WNIOSKI: Kontynuowanie przyjętego kierunku pracy z dziećmi w grupie WNIOSKI Z OBSERWACJI OSOBY HOSPITUJĄCEJ.. Cele lekcji zostały właściwie dobrane do tematu.. - 2007, nr 1/2, s. 15-20Dzieci były zainteresowane podczas zajęć i brały czynny udział .. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. 8.Organizacja lekcji, prawidłowość przyjętych etapów.. // Kultura Fizyczna.. PRZED HOSPITACJĄ (wg konspektu, rozmowy) .. Podsumowanie i wnioski: Sytuacje stworzone na lekcji sprzyjają ogólnemu rozwojowi ucznia.analiza hospitowanej lekcji składająca się z pytań i uwag uczestników hospitacji, uwag prowadzącego lekcję i podsumowania dokonanego przez osobę prowadzącą hospitację Piśmiennictwo 1.. Tematyka zajęć wynika z opracowanego planu dydaktycznego.. PRZEDMIOT: Matematyka.. prawo nakłada na dyrektora obowiązek przygotowania planu hospitacji z początkiem roku oraz konieczność omówienia hospitacji w terminie najdalej 3 dni od jej przeprowadzenia.. W omawianym przypadku mamy zatem do czynienia z brakiem respektowania rozporządzenia.Nov 24, 2021Cele lekcji Analiza zagadnień Uwagi odnośnie realizacji Tak Nie zagadnień Temat zgodny z programem nauczania i planem pracy.. Wiedzą, co może unosić się na wodzie a co w niej utonie.Określenie celów hospitacji - co chcemy uzyskać.. Wprowadzanie i przestrzeganie zasad bhp.. Czy struktura lekcji sprzyjala.Czy zrealizowałas wszystkie ogniwa lekcji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt