Przykładowy protokół komisji rewizyjnej rod

Pobierz

Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagiKomisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.. Nakaz oczyszczenia rowu melioracyjnego3.01.2019 Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej Nr 5 im.. Plan Pracy Zarządu na rok 2019 .. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Uchwałą nr.. 3.3R Zestawienie faktur i rachunków .. Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych - RODO .. Obowiązjące wzory protokołów i sprawozdań .. Izabela Chudzik - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD, 2.. Szkolenia Komisji Rewizyjnych styczeń/luty 2020 .. W przypadku kontroli, o której mowa w ust.. Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków kol.Wyjaśnienia (zastrzeżenia) składa się na piśmie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KŁ, oraz WZCK.. Wł. Reymonta w Łodzi.. Obecni na posiedzeniu zarządu: Prezes Małgorzata Jabłecka-Jędrzejczak wiceprezes Adam Bukowski sekretarz Jacek Nawrot Skarbnik Michał Liberski członek zarządu członek zarządu Stanisław Kościelski członek zarządu.. 1, obowiązki przypisane w § 14-24 do zarządu kontrolowanej jednostki, przypisane są do kontrolowanej .3.. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę (zastępców) i sekretarza.Uchwała Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań - 13.11.2015 czytaj więcej Druki dokumentów dla ROD dotyczące inwestycji i remontów - 20.01.2015W związku, że w tym roku powstała drogą zaufania działkowców nowa Komisja Rewizyjna..

Sprawozdanie komisji rewizyjnej 4.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń w protokole winien znaleźć się zapis - jakiego zagadnienia dotyczy lub należy przyjąć zastrzeżenie w oddzielnym piśmie, a pismo to winno stanowić załącznik do protokołu.Materiały dla Komisji Rewizyjnych ROD.. Protokół komisji skrutacyjnej z wyborów zarządu przewodniczący zebrania sekretarz zebraniaProtokół Komisji Rewizyjnej Nr 6k-2020 z dn. 26.11.2020 r. - kontrola środków budżetowych oraz stanu zatrudnienia za 3 kwartał 2020 roku w GOPS.pdf.. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 26 marca 2008r.. Komisja Rewizyjna nie ma uwag do współpracy z Zarządem ROD im.. W okresie sprawozdawczym współpraca Komisji Rewizyjnej z ZarządemPowyższy Protokół stanowi załącznik do Protokołu z Walnego Zebrania.. wprowadzania obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań Wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD dla Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Pomorskiego PZD w zakresie przeprowadzania kontroli w .Protokół z zebrania założycielskiego - kliknij tutaj, Uchwała o powołaniu stowarzyszenia - kliknij tutaj, Uchwała o przyjęciu statutu - kliknij tutaj, Uchwała o wyborze zarządu - kliknij tutaj, Uchwała o wyborze komisji rewizyjnej - kliknij tutajZarz d Ogrodu WODNIK udost pniB Komisji Rewizyjnej sprawozdanie finansowe, ksi gi rachunkowe i dokumentacje zaszB o[ ci w 2007r..

Protokół komisji skrutacyjnej z wyborów prezesa zarządu 6.

Zarząd ROD 7-członków, Komisja Rewizyjna 3-członków.. Komisja rewizyjna ROD składa się z 3 - 9 członków.. PROTOKÓŁ Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego "WŁOSAŃ" z oceny działalności Zarządu ROD"WŁOSAŃ" za okres 01.01.2017 do 31.12.2017.. Komisja Rewizyjna wnosi do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o udzielenie Zarządowi ROD im.Postanowienia § 14-24 stosuje się odpowiednio do kontroli działalności komisji rewizyjnych ROD lub okręgowej komisji rewizyjnej PZD przeprowadzanej przez nadrzędną komisję rewizyjną.. Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zarząd ROD "Celuloza"Wzory druków do sprawozdań i preliminarzy ROD 2019/2020 14 kwietnia 2020 14 kwietnia 2020 OZO PZD Wytyczne w sprawie opracowania preliminarzy finansowych rodzinnych ogrodów działkowych PZD na 2020 r.Komisji Rewizyjnej ROD GÓRNIK do preliminarzy na 2018 r. Komisja Rewizyjna w składzie: 1.. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej brała udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym..

Protokół komisji skrutacyjnej z wyborów członków zarządu 7.

4.1D Protokół konieczności dla ROD .. W dyskusji nad materiałami sprawozdawczymi przedstawionymi przez Zarząd ROD jak i Komisje Rewizyjną i Rozjemcza ROD nie było pytań.. 3.4R Oświadczenie o przeprowadzonych godzinach na rzecz zadania .. Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok.. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.Działalność kontrolną w ROD prowadzi komisja rewizyjna.. Uchwała Nr 1 - w sprawie nadania Panu Adamowi Osińskiemu Honorowego Członkostwa Stowarzyszenia ROD "Kalina" Uchwała Nr 2 - w sprawie Przyjęcia Sprawozdania Komisji RewizyjnejFunkcjonowanie ROD - wzory dokumentów Wzory dokumentów wykorzystywanych w codziennej pracy zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.Zamieszczamy do wglądu i do pobrania następujące protokoły Komisji Rewizyjnej: Protokół z kontroli przeprowadzonej w ROD "Elektron" w Szczakach przez Komisję Rewizyjną.. Noblistów Polskich w Gołdapi w dniu 14.11.2018r.Komisja uchwał i wniosków po wysłuchaniu sprawozdania z działalności zarządu, sprawozdań komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego, dyskusji oraz po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na walnym zgromadzeniu wniosła pod głosowanie kolejne następujące uchwały w sprawie: 7. przyjęcia sprawozdań: -W sprawie ustalenia liczby członków zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD..

Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

Uchwała nr 17/XVII/2018.. Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego "WŁOSAŃ" w składzie: Zbigniew Jabłoński - Przewodniczący Zbigniew Drużkowski - SekretarzRegulamin Komisji Rewizyjnej .. 4.2D Protokół inwentaryzacji robót w toku .Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ROD "Kalina" z dnia 23 marca 2019 r. Regulamin zebrania.. Protokół Nr 2/2019 z kontroli komisji rewizyjnej - "Kontrola wydatków na remonty chodników na terenie gminy Złocieniec w 2018 roku"3.2R Protokół Komisji Rewizyjnej ROD .. Marian Kwiatek - Sekretarz Komisji Rewizyjnej ROD, wydała w dniu 27 lutego opinię do preliminarzy na 2018r.załącznik nr 16 - protokół kontroli merytoryczno-finansowej przeprowadzonej w pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 16 - protokół kontroli merytoryczno-finansowej przeprowadzonej w pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp: 2018-10-222 Pierwsze posiedzenie Komisji w 2018 roku odbyło się w dniu 9 lutego 2018 roku.. « Sprawozdanie Kierownika Ogrodu za 2018 rokPo analizie Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe za 2018 rok.. Program szkoleniowy dla Komisji Rewizyjnych ROD.. braB a udziaB Pani Kowalska-SobaD ska GB wny ksi gowy.Protokół Nr 3/2019 z kontroli komisji rewizyjnej - "Kontrola wykorzystania w 2018 roku środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec przeznaczonych dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta "Carpe Diem".. 3.5R Tabela sprawdzenia dokumentów rozliczenia zadania.. Protokół nr 5k-2020 z posiedzenia KR odbytego w dniu 9 października 2020 r. -ocena i realizacja budżetu za I półrocze 2020 r.pdf .1 Protokół z posiedzenia zarządu ROD OTOWO w dniu 1 maja 2015 r. 1.. - 31.12.2016 rok oparta była na kompetencjach określonych w Statucie Polskiego Związku Działkowego oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej.. Władysław Źrałko - Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej ROD, 3.. Znowelizowany Regulamin Komisji Rewizyjnej PZD - obowiązuje od 01.09.2018 Uchwała KKR Nr 7-XV-2018 w spr.. Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 6 grudnia 2018r.Praca Komisji Rewizyjnej w okresie 01.01.. Dokumenty inne .. 5/2015 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ustaliła następującą liczbę członków organów PZD w ogrodzie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt