Argumenty odwołujące się do emocji

Pobierz

Do jakich emocji odwołuje się.Argument ad personam (argument odwołujący się do osoby) - polega na ośmieszaniu przeciwnika, eksponowaniu jego wad po to, by przekonać audytorium o niesłuszności reprezentowanych przez niego poglądów (np. Pan z ledwością ukończył studia wyższe, więc co pan może wiedzieć o wychowaniu dzieci?. 5 Pogłębiona argumentacja.. Argument odwołujący się do faktów i logiki - 1 p.. .zastosowanie argumentacji emocjonalnej skuteczne, kiedy odbiorca nie ma motywacji i zdolności do skupienia uwagi na komunikacie.. ).ü argumenty odwołujące się do faktów, emocji, logiki ü argumenty poparte przykładami , wykorzystanie przykładów w funkcji argumentacyjnej ü argumenty i przykłady uporządkowane, zhierarchizowane8) Stosujesz środki retoryczne: zwroty do słuchaczy; pytanie retoryczne; wykrzyknienie; 7.. Budując argumenty, których celem jest odwołanie się do emocji odbiorcy, wykorzystuj słownictwo nacechowane emocjonalnie.. Argumenty ad populum odwołują się często do emocji - są to jednak emocje zbiorowe (szczególnie prymitywne i negatywne), dlatego też często odróżnia się je od argumentów ad passiones w ścisłym sensie.9.. Typy argumentów: odwołujące się do rozumu i faktów (są poparte przykładami z literatury),2) rozróżnia argumenty odnoszące się do faktów i logiki oraz odwołujące się do emocji; 3) tworzy logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź, stosując odpowiednią do danej formy gatunkowej kompozycję i układ graficzny; rozumie rolę akapitów w tworzeniu całości myślowej wypowiedzi; 4) dokonuje selekcji informacji;Klasa 5d zadania od 22.06 do 25.06 Temat : Rodzaje argumentów..

Argument odwołujący się do emocji - 1 p.

Argumenty/przykłady uporządkowane, np. zhierarchizowane.Chociaż często widzimy lub słyszymy argumenty odwołujące się do współczucia lub złości, odwoływanie się do patosu nie ogranicza się do tych konkretnych emocji.. Argumenty/przykłady w większości uporządkowane, np. zhierarchizowane .argumenty są przedstawione w sposób uporządkowany.. Techniki emocjonalne powołują się na obszary związane z naszymi uczuciami, wywołując w nas poczucie: szczęścia, smutku, wstydu, bezpieczeństwa, czy zagrożenia.5.. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania.. - w większości pogłębiona argumentacja; argumenty odwołujące się np. do faktów, logiki, emocji, zilustrowane odpowiednimi przykładami oraz/lub wykorzystanie przykładów w funkcji argumentacyjnej.. Możesz także użyć emocji, takich jak humor, radość, a nawet frustracja, aby zanotować kilka, aby przekonać odbiorców.. 2.- argumenty są poparte właściwymi przykładami; - argumenty są przedstawione w sposób uporząd-kowany, np. są przedstawione od najbardziej do najmniej ważnego albo są zapisane w porządku argument - kontrargument..

• Przygotuj przykłady, którymi poprzesz zebrane argumenty.

Argument emocjonalny - argumentum ad passiones- argument odwołujący się do emocji słuchaczy, mający na celu wzbudzić w nich pewne uczucia (np.: żal, gniew, współczucie, itp.).. 5 pkt - pogłębiona argu-mentacja - argumenty odwołujące się np. do faktów, logiki, emocji, zilustrowane od-Argumenty/przykłady uporządkowane, np. zhierarchizowane.. Argumentacja emocjonalna pomija, maskuje czy wręcz lekceważy przesłanki uchodzące za zdroworozsądkowe, odwołuje się do sympatii, obaw,2) rozróżnia argumenty odnoszące się do aktów i logiki oraz odwołujące się do emocji; (…) 4) dokonuje selekcji informacji; (.). Wiedza o społeczeństwie2) rozróżnia argumenty odnoszące się do aktów i logiki oraz odwołujące się do emocji; (…) 4) dokonuje selekcji informacji; (.). Wiedza o społeczeństwieMożna wskazać, że specjaliści od reklamy w mediach masowych, odwołują się do uczuć jednostki, ponieważ jest to sposób: - najbardziej uniwersalny (katalog emocji jest podobny u wszystkich ludzi), - ekonomiczny (m.in. z wyżej wskazanego powodu przekaz może być kierowany do najszerszego kręgu odbiorców),Argument - fakt lub okoliczność przytaczana w komunikacie celem potwierdzenia lub obalenia tezy.. Argumenty dzieli się na: logiczne - oparte na indukcji, dedukcji i analogiach; emocjonalne - odwołujące się do uczuć, ambicji, wiary słuchaczy; rzeczowe - będące konkretnymi faktami, danymi itp.; inne: oparte na doświadczeniu, powszechnej opinii lub wiedzy; autorytetach.Błąd formalny łac. non sequitur nie wynika błąd logiczny we wnioskowaniu, którego charakter miał być dedukcyjny..

Posługując się argumentami, możemy odwoływać się do faktów i logiki lub do emocji.

Argumenty odwołujące się do faktów i logiki - czyli do konkretnych informacji, np.• Argumenty odwołujące się np. do faktów, logiki, emocji, zilustrowane odpowiednimi przy-kładami ORAZ/LUB wykorzystanie przykładów w funkcji argumentacyjnej.. 4 pkt Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i niektóre na 5 pkt.Argument ad personam (argument odwołujący się do osoby) - polega na ośmieszaniu przeciwnika, eksponowaniu jego wad po to, by przekonać audytorium o niesłuszności reprezentowanych przez niego poglądów (np. Pan z ledwością ukończył studia wyższe, więc co pan może wiedzieć o wychowaniu dzieci?. Argument taki jest logicznym błędem charakteryzującym się manipulowaniem emocjami odbiorcy w celu wygrania sporu, szczególnie w przypadku braku dowodów rzeczowych .Argument emocjonalny.. Polecenia: 1.. Argumenty psychologiczne: odwołujące się do jarozróżnia argumenty odnoszące się do faktów i logiki oraz odwołujące się do emocji; - tworzy logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź; - dokonuje selekcji informacji; Związek z podstawą programową: Wychowanie do życia w rodzinie 1.. Argument emocjonalny - argument odwołujący się do emocji słuchaczy, mający na celu wzbudzić w nich pewne uczucia (np.: żal, gniew, współczucie, itp.)..

Argumenty emocjonalne: odwołujące się do zmysłów dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku wartościującymi określeniami mogą 2.

Użyteczność dodatkowa 1.. Polega na tym, że z przesłanek Błąd złożenia błąd logiczny polegający na przypisaniu całości cech elementów, z których się ona składa.. Możesz urozmaicić swoje wystąpienie cytatem, przysłowiem lub sentencją.. ).Punktem odniesienia dla technik perswazyjnych mogą być argumenty stricte racjonalne, jak: statystyki, fakty, albo argumenty, odwołujące się do emocji.. Przykład: Ciało ludzkie składa się z atomów Błąd akcydentalizacji, łac. Argumenty ilustrujesz przykładami (w tym wykorzystujesz co najmniej jeden cytat lub przysłowie).. Przykłady argumentów emocjonalnych: argumentum ad misericordiam.. argumentum ad .Tłum podatny jest natomiast na argumenty odwołujące się do stereotypów i na wszelkiego rodzaju uproszczenia myślowe.. • Argumenty/przykłady uporządkowane, np. zhierarchizowane.. Argumenty odwołujące się np. do faktów, logiki, emocji, zilustrowane odpowiednimi przykładami ORAZ/LUB wykorzystanie przykładów w funkcji argumentacyjnej i perswazyjnej.. Język polski 1.. • Sformułuj wniosek, którym podsumujesz rozważania i podkreślisz słuszność swojego stanowiska.. Etyka 1.. 0-2 rozróżnia argumenty odnoszące się do faktów i logiki oraz odwołujące się do emocjiDo grupy pierwszej zalicza się wykorzystanie rzetelnej faktografii oraz umiejętności logicznego myślenia, np. udowadniania, że coś jest prawdą lub fałszem, poprawnego wyciągania wniosków zprzesłanek itp. Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.. Poniższą notatkę przepiszcie do zeszytu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt