Formy pisemne na egzaminie ósmoklasisty 2022

Pobierz

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.. Dlaczego?Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, krótki list prywatny, e-mail, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach: 1) przedstawia siebie i inne osoby; 2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (np. podczas rozmowy na czacie) ;May 26, 20222) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: zaproszenie, ogłoszenie, rozprawka, opowiadanie z dialogiem (twórcze i odtwórcze), opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, prosta notatka; 3) wykonuje przekształcenia na tekście cudzym, w tym skraca, streszcza, rozbudowuje i parafrazuje; 4) formułuje pytania do tekstu.. Egzamin jest oceniany w następujący sposób.. Roz­praw­ka uczniow­ska wraz z pla­nem pracyZasa­dy pisa­nia dzien­ni­ka na egza­mi­nie ósmoklasisty Przykład opowiadania z odwołaniem do lektury obowiązkowej: przenosisz się w czasie i przestrzeni do okupowanej Warszawy Pole­ce­nie: Wyobraź sobie, że prze­no­sisz się w cza­sie i prze­strze­ni do oku­po­wa­nej War­sza­wy.Egzamin pisemny - formy wypowiedzi Na egzaminie jest wymagana umiejętności stworzenia własnego tekstu.. Zdania z podmiotem there, np. There is a new cinema in King Street.Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego to egzamin obowiązkowy, na zakończenie ósmej klasy szkoły podstawowej..

‎ Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

4 punkty otrzymamy za "treść", 2 punkty za "spójność i logikę wypowiedzi", 2 punkty za "zakres środków językowych" oraz 2 punkty za "poprawność środków językowych".Nov 16, 2021Zawężono listę form pisemnych, które uczeń powinien umieć tworzyć, do trzech: wiadomość, email, wpis na blogu.. Wydają się one banalnie proste, ale bardzo łatwo stracić przez nie punkty.. Zredukowano listę wymaganych zagadnień gramatycznych o: czas Past Perfect, zaimki wzajemne np. each other, stronę bierną w czasie Present Perfect, pytania pośrednie, zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell, ask,Tag: formy pisemne na egzaminie ósmoklasisty Przykład rozprawki: Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że wspomnienia to jedyny wehikuł czasu, jakim dysponujemy?.

Nie istnieje minimalna liczba punktów, którą należy zdobyć na tym egzaminie.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt